ochranna znamka

Ing. Ladislav Bukovský - ZNALEC
Švábky 2, 180 00 Praha 8; e-mail: sps@bukovsky.cz
Telefon a fax: + 420 2 66 310 973, 2 66 316 215, 2 66 310 576

 

 

 

 

 

Hlavní strana

O firmě

Obory činnosti

 Poradna

Právní předpisy pro stavby

 

Rejstřík

Autorizace osob

 

Komíny

 

Obchodní právo

 

Stavby

Bezpečnost

 

Metrologie

 

Ochrana dřeva

 

Výrobky

Další předpisy

 

Nemovitosti

 

Ochrana zdraví

 

Energetika, energie

 

Normy (ČSN)

 

Požární ochrana

 

 

 

Stavby

 

změny

50/1976 Sb.

 

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
úplné znění 109/2001 Sb. 

 

103/1990 Sb.
425/1990 Sb.
262/1992 Sb.
43/1994 Sb.
19/1997 Sb.
83/1998 Sb. 
96/2000 Sb.
151/2000 Sb.
95/2000 Sb.
132/2000 Sb.
239/2000 Sb.
59/2001 Sb.
254/2001 Sb.

132/1998 Sb.

 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

 

 

137/1998 Sb.

 

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu  

 

 

26/1999  hl. m. Prahy

Vyhláška č. 26/1999 hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

7/2001 hl.m.Prahy

369/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

135/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

191/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro zemědělství

13/1997 Sb.

 

Zákon o pozemních komunikacích

 

 neuvádíme

110/1964 Sb.

 

Zákon o telekomunikacích

 

neuvádíme

111/1964 Sb.

 

Vyhláška, kterou se provádí zákon o telekomunikacích

 

neuvádíme

138/1973 Sb. 

 

Zákon o vodách (vodní zákon)

 

neuvádíme 

144/1978 Sb. 

 

Vyhláška o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích 

 

85/1998 Sb. 

20/1987 Sb.

 

Zákon o státní památkové péči

 

425/1990 Sb.
242/1992 Sb.
146/2001 Sb.

66/1988 Sb,

Vyhláška, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

139/1999 Sb.

44/1988 Sb.

Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) úplné znění 438/1992 Sb

541/1991 Sb.
10/1993 Sb.
168/1993 Sb.

61/1988 Sb.

Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

425/1990 Sb.
542/1991 Sb.
169/1993 Sb.
128/1999 Sb.

102/1994 Sb.

 

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin

62/1988 Sb.

 

Zákon o geologických pracích

 

543/1991 Sb.
369/1992 Sb.

266/1994 Sb.

 

Zákon o dráhách

 

 

177/1995 Sb.

 

Vyhláška Ministerstva dopravy ze dne 30. června 1995, kterou se vydává stavební a technický řád drah

 

 243/1996 Sb.
346/2000 Sb.

289/1995 Sb.

 

Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)

 

 

12/1997 Sb. 

 

Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích  

 

 

13/1997 Sb.

 

Zákon o pozemních komunikacích

 

 

104/1997 Sb.

 

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

 

 

295/1997 Sb.

 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny

 

 

274/1998 Sb.

 

Vyhláška Ministerstva zemědělství o skladování a způsobu používání hnojiv

 

 

274/2001 Sb.

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

107/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

108/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení

 

Normy

 

 

 22/1997 Sb.

 

Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů  

 

 71/2000 Sb.

Seznam českých technických norem (ČSN)
sestavený podle paragrafů a odstavců vyhlášky č. 137/1998 Sb. , o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve kterých jsou odkazy na normové hodnoty
(pracovní pomůcka pro stavební úřady)
MMR ČR

 

Ochrana dřeva

 

změny

8/1965 Sb.

 

Směrnice o ochraně dřeva 

 

 

 

Metrologie

 

změny

505/1990 Sb.

 

Zákon o metrologii  

 

119/2000 Sb.
13/2002 Sb.
137/2002 Sb.

262/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření

263/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

264/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování

 

Autorizace osob činných ve výstavbě, odborná způsobilost

 

změny

360/1992 Sb.

 

Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě  

 

164/1993 Sb.
275/1994 Sb.
276/1994 Sb.  

 50/1978 Sb.

 

Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice  

 

98/1982 Sb. 

 

Energie, energetika

 

změny

251/1994 Sb. 

 

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů

 

 

129/1995 Sb.

 

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace k podnikání v energetických odvětvích

 

 

169/1995 Sb.

 

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny

 

196/1995 Sb.

197/1995 Sb.

 

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o stavech nouze v plynárenství a o dispečerském řízení plynárenské soustavy

 

 

245/1995 Sb.

 

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele

 

 

16/1996

 

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepla a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli autorizace neoprávněným odběrem tepla

 

 

16/1996 Sb.

 

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepla a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli autorizace neoprávněným odběrem tepla

 

 

155/1996 Sb. 

 

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o řešení stavů nouze

 

 

173/1996 Sb.

 

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při výkonu státní regulace v energetických odvětvích

 

 

250/1996 Sb.

 

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o stavech nouze v elektroenergetice

 

 

191/1998 Sb.

 

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 169/1995 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny, ve znění vyhlášky č. 196/1996 Sb.

 

 

406/2000 Sb.

Zákon o hospodaření energií

458/2000 Sb.

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

152/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

153/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie

154/2001 Sb.

Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

291/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách

63/2002 Sb.

Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

 

Požární ochrana

 

změny

133/1985 Sb.

 

Zákon České národní rady o požární ochraně
úplné znění 91/1995 Sb.

 

425/1990 Sb.
40/1994 Sb.
203/1994 Sb.
163/1998 Sb.

37/1986 Sb.

 

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně

 

294/1995 Sb.
21/1996 Sb.
22/1996 Sb.

291/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

 

Výrobky

 

změny

22/1997 Sb.

 

Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů  

 

71/2000 Sb.
102/2001 Sb.
205/2002 Sb.

178/1998 Sb.

 

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

 

81/1999
(zrušen NV 163/2001)

163/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

190/2002 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE

 

Pozemky, nemovitosti

 

změny

265/1992 Sb.

 

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

 

210/1993 Sb.
90/1996 Sb.

334/1992 Sb.

 

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

 

10/1993
98/1999 Sb.

359/1992 Sb.

 

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech

 

107/1994 Sb.
200/1994 Sb.
62/1997 Sb.

 221/1993

 

Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 38/1993 Sb.)  

 

 

126/1993 Sb.

 

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)  

 

 

 344/1992 Sb.

 

o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

 

89/1996 Sb. 

190/1996 Sb. 

 

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.  

 

 

162/2001 Sb.

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky

 

Ochrana zdraví

 

změny

20/1966 Sb.

 

Zákon o péči o zdraví lidu
- úplné znění 86/1992 Sb.

neuvádíme

45/1966 Sb. 

 

Vyhláška o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek

 

146/1971 Sb.
185/1990 Sb. 

 

 

Hygienické požadavky na pracovní prostředí
Směrnice MZ ČSR č. 46/1978 sb. Hyg. předp. sv. 39 (reg. částka 21/1978 Sb.) 

 

 

258/2000 Sb.

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

480/2000 Sb.

Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

502/2000 Sb.

Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

107/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

108/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení

 

 Další předpisy

 

změny

71/1967 Sb. 

 

Zákon o správním řízení /správní řád/

 

 

 

 Bezpečnost

 

změny

174/1967 Sb. 

 

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  

 

575/1990 Sb.
159/1992 Sb.
47/1994 Sb.

110/1975 Sb. 

 

Vyhláška o evidenci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení

 

274/1990 Sb. 

18/1979 Sb. 

 

Vyhláška, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

 

97/1982 Sb.
551/1990 Sb.

19/1979 Sb. 

 

Vyhláška, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

 

552/1990 Sb.

20/1979 Sb.

 

Vyhláška, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

 

553/1990 Sb.

21/1979 Sb.

 

Vyhláška, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

 

554/1990 Sb.

48/1982

 

Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

 

324/1990 Sb.
207/1991 Sb.

324/1990 Sb.

 

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

 

 

91/1993 Sb.

 

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

 

 

12/1995 Sb.

 

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot

 

 

99/1995 Sb.

 

Vyhláška Českého báňského úřadu o skladování výbušnin

 

 

100/1995 Sb.

 

Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

 

 

 

 Komíny

 

změny

111/1981 Sb.

 

Vyhláška o čištění komínů 

 

 

 

 Obchodní právo

 

změny

40/1964 Sb.

 

Občanský zákoník

 

neuvádíme

513/1991 Sb.

 

Obchodní zákoník

neuvádíme

 

  

Nepřebíráme zodpovědnost za úplnost a přesné znění předpisů.

zaznamenán stav k polovině roku 2002, omlouváme se za jistou neaktuálnost

Všechna práva vyhrazena

(c) Ladislav Bukovský

aktualizace10.8..2002