ochranna znamka

Ing. Ladislav Bukovský - ZNALEC
Švábky 2, 180 00 Praha 8; e-mail: sps@bukovsky.cz
Telefon a fax: + 420 2 66 310 973, 2 66 316 215, 2 66 310 576

 

 

 

 

 

Hlavní strana

O firmě

Obory činnosti

Právní předpisy pro stavby

Poradna

Plísně v bytech a jejich odstraňování

(c) Ladislav Bukovský 1998 - 2002

S plísněmi (mikroskopickými vláknitými houbami) se setkáváme na materiálech organického původu, které se vyskytují v prostředí s vyšší vlhkostí.

V bytech se s nimi setkáváme na površích stavebních konstrukcí, na nábytku, skladovaných materiálech a na potravinách.

Většina stávajících domů jak klasické tak panelové výstavby je stavěna pro méně hospodárný způsob vytápění, kdy se tyto domy většinou přetápěly a regulace teploty se prováděla především větráním. V rámci úspor tepelné energie a vzhledem k šetření nákladů na vytápění, mohou v některých bytech, především pod střechou a u štítů se projevovat nedostatky topného systému, tj. jeho nedostatečné vyregulování, resp. nedostatečnost topné soustavy vzhledem k ochlazování bytů.

U nových bytů se s plísněmi setkáváme zejména domech, kde není zatepleno vnější ostění oken nebo i v bytech, kde jsou osazena okna s obvodovým těsněním a není zajištěna dostatečná výměna vzduchu při uzavřených výplních otvorů v plášti.

Stěny a především kouty starších domů z hlediska současných požadavků nevyhovují tepelně technickým požadavkům uvedeným v ČSN 73 0540 (s platností od roku 1994), požadavkům uvedeným v již zrušené vyhlášce č. 83/1976 Sb. a nevyhovují a požadavkům stávající vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby.

 

Příčiny rozvoje plísní v bytech

Dle zkušeností jsou pravděpodobnými příčinami rozvoje plísní v bytech často následující příčiny, častěji jejich kombinace:

·       nevhodný způsob užívání bytů (nedostatečné větrání bytů, sušení prádla v bytech, nadměrné zdroje vlhkosti – květiny, akvária apod., nerovnoměrné vytápění jednotlivých místností – některé místnosti nevytápěné)

·       nevhodné dodatečné stavební úpravy a nedostatečná údržba domů či bytů

·       v domech projektovaných asi od roku 1989 – vadný návrh či provedení stavby (nejčastěji výskyt tepelných mostů, nedostatečná výměna vzduchu v obytných místnostech)

 

Obecné podmínky růstu plísní

Pro růst plísní na různých materiálech jsou nezbytné dvě základní podmínky:

a) dostatečná vlhkost substrátu (podkladového materiálu), resp. prostředí

b) přísun či dostatečná zásoba živin.

Vlhkost substrátu je zajištěna většinou kondenzací vzdušné vlhkosti na chladných površích, površích s teplotou nižší nebo blížící se rosnému bodu.

Živiny ve většině případů obsahují organická pojiva (kliková nebo disperzní) nebo povrchy z organických hmot (papírové tapety, materiály na bázi celulózy) nebo nečistoty organického původu vznikající provozem a lpící na površích různých konstrukcí.

Velmi často růst plísní je podmíněn změnou užívání, resp. změnou mikroklimatu v uzavřených prostorech. Příčinou bývá přílišné utěsnění oken a dveří, snížení teploty vytápění, nadměrný pokles teploty či vytápění pouze některých místností v bytě, omezení větrání z důvodu snah o úspory energie.

 

Asanace povrchů napadených plísněmi

Postup asanace: 

  1. Dekontaminace ploch napadených plísněmi - mechanické stírání textilíí nebo houbou namočenou v desinfekčním prostředku, omytím roztokem desinfekčního prostředku, impregnace povrchu desinfekčním prostředkem. Dekontaminace se nejčastěji provádí desinfekčními prostředky (např. na bázi chlornanů). Specializované firmy provádějí desinfekci i dalšími metodami např. postřikem, ponorem či expozicí v atmosféře vypařovaného dezinfekčního přípravku. Je nutno upozornit, že opakované užívání desinfekčních prostředků na bázi chlornanu sodného může, a velmi pravděpodobně i způsobuje, korozi výztuže obvodových panelů či jiných ocelových prvků k konstrukcích. 
  2. Snížit vlhkost substrátu - lze především zabráněním kondenzace vzdušné vlhkosti na chladných površích. Lze zvýšit povrchovou teplotu zvýšením tepelného odporu obvodové konstrukce, zvýšit vytápěním (např. změna v umístění tepelných zdrojů, topné tapety, elektrické kabelové vytápění resp. zajištění cirkulace teplého vzduchu např. změnou rozmístění nábytku apod.). Jinou možností je snížení vlhkosti vzduchu v místnosti (např. odvětráním vlhkosti vznikající provozem, nebo zvýšením teploty vzduchu). Je vhodné odstranit tepelné mosty dodatečným zateplením konstrukce. Upozorňuji, že vnitřní zateplení většinou pouze změní rozmístění míst poruch. 
  3. Odstraněním všech materiálů z napadených konstrukcí, které obsahují živiny. Je nutno vyloučit nátěry malířskými hlinkami (většinou obsahující pojiva klihu, kaseinu nebo na bázi disperzních pojiv) a materiály obsahující živiny (především na bázi lignocelulosových materiálů jako např. papírové tapety). Povrchy se doporučuje opatřit nátěry silikátovými hmotami (na bázi silikátových pojiv - vápno, cement apod.) s vyloučením či minimálním obsahem organických pojiv. 
  4. Nezávisle na úpravách (zateplení atp.) se doporučuje v prostorech napadení plísněmi provést preventivní ochranu povrchů. Lze použít speciální nátěrové hmoty s obsahem ochranných přípravků nebo impregnovat savé povrchy ochrannými přípravky pro zabránění dalšího rozvoje plísní, aby se zabránilo ohrožování zdraví osob a zvířat pobývajících v těchto prostorech. Ochranu lze provést i silnými zásadami (např. časté bílení vápnem).

Asanace – soubor opatření zahrnující zneškodňování (ničení), inaktivaci nebo odstraňování původců nákaz, zejména mikroorganismů nebo přenašečů, rezervoárů a zdrojů; zahrnuje úpravu prostředí aby se zabránilo jejich množení a šíření

Dekontaminace – proces odstraňování mikroorganismů z prostředí nebo materiálů bez ohledu na jejich množství postupy s různým stupněm účinnosti

 

Doporučení pro sanaci plísní v napadených prostorách:

opatření se střednědobou účinností

1. Doporučuje se odstranit plísně a mokra včetně hlinky (nátěru) a provést chemickou sanaci plísní prostředkem s minimální agresivitou vzhledem k expozici.

2. Novou výmalbu provést silikátovou nátěrovou hmotou bez obsahu organických pojiv (např. vápno či komerční výrobky).

3. Zvýšit teplotu vytápění, zabránit poklesu teploty, tj. udržovat rovnoměrnou teplotu v místnosti 20°C a uspořádáním nábytku a vybavení i dostatečné vytápění vnitřních povrchů stěn, dále zajistit trvalé podmínky pro odvádění vznikající vodní páry. Zajistit trvalé odvětrání předmětného bytu, především kuchyně (osazením digestoře s odvodem vyvedeným do exteriéru) a koupelny nejlépe systémem řízeného větrání a časté větrání bytu, kde bylo zjištěno riziko vzniku plísní.

4. V případě dalšího rozvoje plísní provést co nejdříve povrchovou sanaci prostředkem s dlouhodobou účinností.

opatření s dlouhodobou účinností

1. Odstranit plísně za mokra včetně hlinek, provést sanaci plísní.

2. Zajistit dostatečnou výměnu vzduchu v bytě.

3. Provést dodatečné zateplení pláště objektu a zaregulování systému vytápění (projektovou dokumentaci na tyto úpravy nutno zajistit).

alternativně:

Provést zvýšení teploty v místech, kde se vyskytují plísně, např. změnou umístění topných těles a nábytku, závěsů tak, aby povrchová teplota stěn a stropů v zimě byla vyšší než rosný bod.

 

režim užívání bytů

Na základě zkušeností doporučujeme následující režim užívání bytů, kde se vyskytují plísně:

·         Celý byt větrat nejméně 6 x za den po dobu nejméně 15 minut, zejména nutno byt intenzívně vyvětrat večer (před spánkem) a ráno (včetně vyvětrání lůžek a přikrývek).

·         Omezit zdroje provozní vlhkosti - zakrývat hrnce při vaření, nesušit v bytě prádlo, při činnostech způsobujících vlhkost zvýšit četnost větrání, v době zvýšené provozní vlhkosti vyloučit proudění vlhkého vzduchu do chladnějších místností, užívat zvlhčovače vzduchu s regulací vlhkosti, zajistit, aby se vodní pára ze zvlhčovačů nehromadila pod stropem, udržovat relativní vlhkost vzduchu trvale pod hodnotou 55%.

·               Zajistit režim rovnoměrného vytápění bytu na teplotu nejméně 18 až 20°C, vyloučit omezení volného proudění teplého vzduchu okolo obvodových stěn (nevhodné jsou záclony a závěsy na obvodových stěnách, přisazený nábytek na plných podnožích přistavený k obvodovým stěnám či na nich zavěšený, umisťování obrazů, obkladů a jiných dekorací na obvodové stěny, zakrývání radiátorů ústředního vytápění záclonami.

·        Při údržbě povrchů (zejména na nesavých površích) odstranit zbytky čistících roztoků omýváním čistou vodou.

·         Pravidelné kontroly míst, kde již byly plísně zjištěny a v případě jejich růstu urychlená dekontaminace a preventivní ochrana.

·         Zajistit dostatečnou infiltraci vzduchu, dodatečné těsnění oken a dveří užívat pouze v nezbytném rozsahu, aby nezabránilo trvalé výměně vzduchu; těsnění se nesmí užívat v místnostech, kde jsou otevřená topidla není zajištěn přívod vzduchu jiným způsobem.


Odpovědi a často se opakující otázky - FAQ

 

 

 

(c) Ladislav Bukovský

aktualizace 5.2.2002