ochranna znamka

Ing. Ladislav Bukovský - ZNALEC
Švábky 2, 180 00 Praha 8; e-mail: sps@bukovsky.cz
Telefon a fax: + 420 2 66 310 973, 2 66 316 215, 2 66 310 576

 

 

 

 

 

Hlavní strana

O firmě

Obory činnosti

Právní předpisy pro stavby

Poradna

Odpovědi a často se opakující otázky - FAQ

Dotaz:

Úřednice na stavebním úřadě doporučuje pro zateplení domu pouze systém *****, v čem jsou lepší než ostatní na trhu?.

Odpověď:

V zásadě lze uvést, že většina certifikovaných systémů pro dodatečné zateplení budov je složená z výrobků kvality odpovídající platným předpisům a systémy by měly splňovat všech požadavky na ně kladené. Doporučuji rozhodnout se podle toho, jakou má výrobce či prodejce systému technickou dokumentaci, jak je navrženo řešení detailů, které bývají z hlediska spolehlivosti nejrizikovější.

Nedoporučujeme kombinovat jednotlivé dílčí částí i z certifikovaných systémů, neboť někdy nemusí být výsledek optimální.

 Dotaz:

Pod stropem ložnice mi rostou plísně, jak je odstranit?.

Odpověď:

Plísně jsou velmi nebezpečné pro osoby i zvířata pobývající v bytech, kde se tyto vyskytují.

Vždy je nutno plísně co nejdříve chemicky sanovat. Lze použít desinfekční prostředky (jejich cílem je okamžitá a účinná likvidace plísně, avšak nemají delší dobu účinnosti) nebo protiplísňové prostředky, které mívají delší dobu účinnosti, obvykle je jejich účinek v týdnech až měsících. Další informace k plísním v bytech.

Dotaz:

Po zateplení domu v zimě začaly růst plísně okolo oken i v místnostech, kde dříve nerostly.

 Odpověď:

Příčinou, že po zateplení domu začaly růst plísně jsou zejména tyto:

Další informace k plísním v bytech.

 

Dotaz:

Kolik ušetřím na vytápění, když si nechám utěsnit okna "švédským těsněním"

 Odpověď:

Na tuto otázku nelze obecně jednoznačně odpovědět.

V případě, že máte poškozená okna, kde křídla nedoléhají do rámů a dochází k velké výměně vzduchu i při uzavřených oknech je dodatečné utěsnění oken vhodné, závisí však na provedení utěsnění oken (viz předchozí odpověď).

V případě, že nedochází k nadměrné výměně vzduchu je nutno provést utěsnění opatrně tak, aby se nezabránilo nezbytné infiltraci, která zajišťuje odvádění vodní páry a plynných zplodin i při uzavřených oknech. Pokud se okna nadměrně utěsní, lze očekávat růst plísní v místech tzv. tepelných mostů, tj. kde není dostatečný tepelný odpor konstrukce a dochází ke kondenzaci vodní páry.

 

Dotaz:

V panelovém domě mi při větru vlají záclony pomůže utěsnění oken

Odpověď:

Dle našich zkušeností tato poměrně častá porucha panelových domů je způsobena nedostatečným utěsněním rámu okna, zejména pod rámem okna (pod parapetem) bývá nevyplněný otvor, kterým do místnosti volně vniká vzduch, resp. uniká teplý vzduch. Porucha se projevuje usazeninami prachu okolo rámu okna.

Před utěsněním oken je nutno prověřit, jestli se nejedná o výše uvedenou poruchu.

Popsaná porucha se odstraní tak, že se po obvodu okna vyškrábe malta, ze spáry mezi rámem okna a ostěním se demontují těsnící provazce, po vyčištění od prachu se spára vyplní po celém obvodě montážní pěnou (v případě, že je spára širší než 3 cm je vhodné do spáry vložit odřezky tepelného izolantu - např. vytvořené z obalového pěnového polystyrénu - většinou montážní pěny nejsou schopny utěsnit spolehlivě spáru širší než 3 cm). Po utěsnění se přebytečná odřízne a provede se povrchová úprava štukem (štuková omítka), styk mezi štukem a rámem ok je vhodné vyplnit trvale pružným tmelem.

Po této úpravě je vhodné počkat zvážit utěsnění.

 

 Dotaz:

Projektant mi doporučuje, že pro zateplení je mnohem lepší materiál ***** (desky z minerální plsti) než pěnový polystyrén, je to pravda?.

Odpověď:

Desky z minerální plsti jsou vhodné zejména pro vysoké budovy, kde je požadavek na nehořlavý materiál pláště, u rodinných domků je tento požadavek irelevantní, v každém případě je dražší již z důvodu větší spotřeby tmelu vnějšího pláště.

Z hlediska doporučovaného konkrétního typu výrobku doporučujeme upřednostnit certifikovaný zateplovací systém, nikoliv kombinaci různých výrobků.

Je nutno uvést, že většina výrobků i od různých výrobců mívá velmi blízké charakteristiky, levnější však nemívají takovou reklamu a někdy i podporu jistých osob.

 

Dotaz:

Jak dobře těsnit okna aby nedocházelo k tepelným ztrátám

Odpověď:

Utěsnění oken je nutno provést tak, aby se nezabránilo nezbytné infiltraci.

Pro utěsnění oken se užívají tato těsnění:

Těsnící profily z mikroporézní pryže a silikonové profily se vyrábí v různých typech podle způsobu upevnění, nejčastěji se používají tyto:

Při vytváření drážky do dřeva rámu okna dochází k poškození spojitosti ochranného nátěru okna a do dřeva může zatékat voda (zejména na spodním rámu) následně dochází k degradace dřeva zvláště dřevokaznými houbami a může výrazně snížit životnost okna. Z toho důvodu je při provádění těsnění profilem vkládaným do drážky nezbytné dřevo v drážce impregnovat chemickým impregnačním prostředkem který chrání dřevo proti dřevokazným houbám třídy Basidiomycetes a dřevokaznému hmyzu Vytvořená drážka na rámu křídel snižuje únosnost křídla okna. V případě, že se těsnění tímto způsobem provádí na novém okně zaniká záruka.

 Vždy je nutné těsnit vnitřní křídlo okna, v případě, že bude utěsněno pouze vnější křídlo okna, bude docházet ke kondenzaci vlhkosti na vnějším skle a k poškozování rámu okna stékajícím kondenzátem a pravděpodobně i k rozvoji plísní.

 

Dotaz:

Zrušili jsme kamna a byt vytápíme přímotopnými elektrickými konvertory. V zimě nám začala růst plíseň na oknech a okolo oken, na oknech se sráží voda

Odpověď:

Jedná se o častou vadu, kdy se zvláště při volbě vytápění s dražšími provozními náklady utěsní okna a omezí větrání, aby nedocházelo k zbytečným tepelným ztrátám. Utěsněním oken se zabránilo nezbytné infiltraci a tím odvádění vodní páry a plynných zplodin. Pro omezení růstu plísní je nezbytné demontovat část těsnění okna a zajistit pravidelné větrání všech místností nejméně 5 krát za den. Další informace k plísním v bytech.

 

Dotaz:

Jsme družstvo vlastníků a uvažujeme o zateplení našeho domu.
V podstatě se nabízí tři možnosti:
1. Rockwool a pod. + hliníkové kryti
2. Rockwool a pod. + plastové kryti
3. Polystyren na pero a drážku + drátěná síť + omítka
Která
skladba je nejlepší?

 Odpověď:

pod čísly 1 a 2 uvádíte tzv. nekontaktní tepelně izolační systémy, které jsou obecně dražší a výrazně mění vzhled budovy, v budoucnu lze očekávat složitou údržbu poškozené či zestárlé povrchové úpravy, opravy jsou po delší době od zastavení výroby náhradních prvků nemožné, nové vložené prvky jsou jiné barvy (povrch není zestárlý.

Cena těchto systémů je oproti kontaktním systémům vyšší (asi od 1400 Kč/m2)

Vlastnosti zateplovacího systému nezávisí na výrobci tepelného izolantu, neboť konkurenční výrobky ze stejného typu materiálu jsou přibližně srovnatelné, podstatněji závisí na celkovém provedení.

Po zkušenostech z Prahy z první poloviny 90. let 20. stol. považuji systémy s plastovými lamelami jako rizikovější, i když to nemusí být obecně platné (závisí na materiálu a detailech provedení).

Polystyrén + drátěná síť a omítku nedoporučuji, vhodnější je klasický kontaktní zateplovací systém.

Kontaktní tepelně izolační systém je tvořen skladbou (od stávající stěny):

Obecně jsou tyto systémy levnější (cena asi od 600 až 1000 Kč/m2), lze z nich vytvořit souvislý povrch fasády, případně tuto členit lepenými římsami, šambránami apod. Ani spoj na pero a drážku při kvalitním provedení a rovném podkladu nepovažuji za výraznou výhodu (ale je vyšší cena). Dle mých informací je v České republice certifikováno asi 100 různých kontaktních systémů.  Myslím si, že tento systém je pro panelový dům vhodnější a levnější.

V případě zateplování je nanejvýš vhodné před provedením zateplení provést opravy poruch železobetonových panelů, je vhodné provést i hydroizolace a nášlapné vrstvy lodžií.

Doporučuji pro Váš případ (na základě poskytnutých informací) kontaktní tepelně izolační systém s tepelným izolantem z pěnového polystyrénu, který je certifikovaný.

 

Dotaz:

Na co si máme dávat pozor při provádění zateplovacího systému:

Odpověď:

V případě, že máte poškozené hydroizolace teras, lodžií, nebo koroduje nosná výztuž železobetonových prvků pláště, je nutno tyto poruchy opravit před zateplením.

V žádném případě nelze doporučit systémy, kdy na tepelný izolant se nanáší obyčejná omítka (i vyztužená), ještě jsem neviděl takový systém, který by bez poruch přečkal první zimu a léto.

Upozorňuji, že velmi rizikovým detailem řešení je způsob napojení tepelně izolačního systému na výplně otvorů v plášti budovy - stykem nesmí zatékat srážková voda do konstrukce a detail napojení tohoto systému na hydroizolace teras, balkónů a lodžií. V případě nejasností či pochybností je nutno vzorové detaily přiložit je smlouvě o dílo, nepostačuje pouhé napojení, kdy se vytváří ve spoji dilatační spára, kterou zatéká voda do konstrukce pláště budovy.

Upozorňuji, že způsob provedení detailů výrazně ovlivňuje jednotkovou cenu zateplení, avšak i bezporuchovou životnost provedené konstrukce zateplení.

Při provádění zateplení je nezbytné provést i nové klempířské prvky fasády (oplechování vnějších parapetů oken, oplechování hlavy atiky apod.

Současně je nutno řešit i zteplení meziokenních vložek, je vhodná jejich demontáž a vyzdění podkladu pro TI systém, v případě ponechání montovaných vložek je riziko poškození tepelně izolačního systému při výměně výplní otvorů (okna a dveře).

V případě, že bude hromosvod veden pod povrchem, je nezbytné v místě jeho vstupu do pláště provést tzv. překap, aby voda stékající po hromosvodu neznečišťovala povrch fasády.

Na instalačními krabicemi je nutno udělat dvířka, aby při opravě nebylo nutno poškodit plášť tepelně izolačního systému.

V případě, že si v okolí domu hrají děti je zvykem např. házení míče na zdi domu, je vhodné plášť tepelně izolačního systému do výše asi 4 m nad terén vytvořit tužší, např. u kontaktního tepelně izolačního systému zdvojením výztužné vložky a tmelové vrstvy.

 

Dotaz:

Je pravda, že tepelně izolační systémy, u kterých tvoří povrch omítka promokají a mají menší životnost než systémy, kdy tepelný izolant je krytý kovovými či plastovými lamelami?

Odpověď

Tvrzení, že omítky na tepelně izolačních systémech promokají může uvést pouhý laik, neboť používané omítkoviny jsou v certifikovaném systému hodnoceny i na vodotěsnost. Pokud je vodotěsnost omítkovinové povrchové úpravy nižší, provádí se nátěr fasádní nátěrovou hmotou, která zajistí potřebnou vodotěsnost.

Na základě zkušeností nelze upřednostňovat omítkoviny, které se používají bez nátěru, neboť během užívání, zpravidla do pěti roků dojde k výraznému znečištění fasády a je nutní nátěr omítky. Omítky, které se neopatřují nátěrem obvykle nelze omýt tlakovou vodou (je výrazné riziko jejich poškození).

 

Dotaz:

Na co si máme dávat pozor aby nám stavební firma provedla zateplení domu kvalitně?

Odpověď:

V každém případě je nezbytné písemně uzavřít smlouvu o dílo.

Je-li smlouva o dílo uzavřena podle Občanského zákona, je minimální záruční doba ze zákona 36 měsíců. Pokud je smlouva uzavřena podle Obchodního zákoníku je nezbytné záruční domu sjednat ve smlouvě o dílo.

Velmi rizikové je do smlouvy uvádět přesné výčty dílčích činností či konstrukcí, neboť ve většině případů bývá skutečnost vyšší než předem deklarovaná zhotovitelem.

Ve smlouvě o dílo doporučuji uvést požadavek, aby konstrukce pláště budovy po zateplení splňovala doporučenou hodnotu tepelného odporu dle ČSN 73 0540-2 (tloušťka tepelného izolantu, provedení detailů apod. je pak pouze věcí zhotovitele). Upozorňuji, že ve smlouvě o dílo je nutné definovat požadované charakteristiky geometrické rovinosti a přesně i strukturu a mezní odchylky povrchové úpravy (nejlepší je i referenční vzorek se zvolenou povrchovou úpravou včetně požadovaného odstínu barvy povrchu odsouhlasený oběma stranami na který se ve smlouvě odkážete), je vhodné do smlouvy uvést i návrhovou životnost úpravy.

Během provádění prací je nutno kontrolovat, postupuje-li firma podle technických podkladů výrobce nebo dovozce zateplovacího systému a požívá-li všechny složky, které byly certifikovány (důvěryhodný prodejce systému Vám tyto podrobně zpracované podklady včetně vzorového řešení detailů poskytne pro výběr systému zdarma).

Upozorňuji, že pro výsledný efekt v zásadě nezávisí pouze na provedení zateplení plochy stěn, ale zejména na provedení detailů (zateplení okenních a dveřních ostění včetně parapetů - pokud se tyto detaily zanedbají, lze očekávat výrazný růst plísní okolo oken a dveří po zateplení).

Podle současné právní úpravy (občanský i Obchodní zákon) se dílo předává řádně dokončené a prosté vad. Ustanovení ve smlouvě např., že objednatel převezme dílo s vadami jsou riskantní z důvodu, že vady zhotovitel nemusí pak nikdy opravit.

Způsob financování díla může výrazně uplatnit jeho kvalitu. Nejvíce se osvědčily dílčí platby po provedení ucelených částí díla, riskantní jsou zálohy ve výši větší než 10% ceny díla. Je vhodné, aby si objednatel pozdržel jistou část ceny (často 10%), která se vyplatí pro dokončení všech vad a nedodělků.

Smlouvu o dílo by měl prohlédnout a upravit jak advokát, tak i specialista na kvalitu staveb, který je s problematikou seznámem.

 

Dotaz:

Myslíte si, že je záloha na zateplení ve výši 50% ceny dostatečná?

Odpověď:

Tak vysoká záloha je riskantní, v mnoha případech objednatel po zaplacení zálohy již zhotovitele nikdy neuvidí.

Doporučujeme dílčí placení díla na základě dokončených dílčích částí. Například při zateplení panelového domu kontaktním tepelně izolačním systémem lze platby rozdělit buď podle dokončených úseků nebo po dokončení postupové etapy.

Při platbách podle etap je možné rozdělení:

Etapy je nezbytné přesně definovat ve smlouvě o dílo, je nezbytné uvést i kvalitativní požadavky.

Je vhodné, aby si objednatel pozdržel jistou část ceny (často 10%), která se vyplatí pro dokončení všech vad a nedodělků po konci záruky.

 

Dotaz:

Nevím jak má řádně provedené zateplení vypadat. Kdo mi pomůže při přejímání zateplení

Odpověď:

Při přejímání stavby doporučuji, aby stavbu přebírala nezávislá osoba (která nemá obchodní vztahy se zhotovitelem) a má dostatečné zkušenosti s používanými materiály a technologiemi, nejlépe autorizovaná zabývající se kvalitou staveb nebo projektant se specializací v oboru tepelná technika. O takových osobách v okolí Vaší stavby se můžete informovat na stavebním úřadě nebo v místní pobočce České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). V menších městech se doporučuji, i když je to dražší, osobu  z jiného města, která není závislá na místních vztazích.

 

Dotaz

Po zateplení nebudou růst plísně v bytech?

Odpověď:

Plísně je nutno vždy chemicky sanovat, okamžitě poté co zjistíme jejich růst zejména v bytech, i po zateplení domu.

V případě, že je zateplení provedeno neodborně často se stává, že dochází k růstu plísní zejména na ostění oken a dveří, kde bylo zateplení provedeno nedostatečně. Tuto vadu provedeného zateplení lze jednoduše prokázat měřením povrchových teplot v zimě.

Aby mělo zateplení efekt je nutno zaregulovat topný systém dle nových tepelných ztrát jednotlivých místností po zateplení, většinou je nutno vyměnit i regulační armatury.

 

Dotaz

Jaký je rozdíl mezi EUROOKNY a normálními okny?

Odpověď:

Název "EUROOKNA"  se v minulém desetiletí vžil pro dřevěná okna zhotovená podle rakouských a německých norem.

Jedná se o kvalitní jednoduchá dřevěná okna zhotovená z lepeného nekonečného dřevěného vlysu, opatřená obvodovým těsněním a kováním a zasklená lepeným dvojsklem.

Mnozí naši výrobci oken relativně úspěšně napodobují tzv. "EUROKNA", avšak nedodržují kvalitativní požadavky běžné v Německu a Rakousku, to se projevuje  zejména výrazně nižší životností nátěrového systému.

Jak rozpoznáme kvalitní "eurookna" a jejich méně kvalitní náhražky? Je to relativně jednoduché, všechny hrany dřevěných vlysů, které jsou po zabudování okna viditelné jsou zaoblené, nikde není ostrá hrana dřeva, to zajistí, dostatečnou vrstvu nátěrů i na hranách a jejich delší trvanlivost.

Je však nutno upozornit, že "eurookna" jsou omezeně vhodná do  do normálních bytů z důvodu, že jsou velmi těsná a nezajišťují nezbytnou výměnu vzduchu při uzavřených oknech (a/nebo dveřích), z tohoto důvodu je nutno byty, kde jsou namontována "eurookna", vybavit systémem nuceného větrání, nejlépe řízeného v závisloti na vlhkosti vzduchu v interiéru bytu. 

Dotaz:

Na střešních oknech v ložnici mi kondenzuje v zimě voda a pod oknem a okolo rámu mi rostou plísně, jak je odstranit?.

Odpověď:

Příčinou kondenzace vodních par na oknech v zimě je velmi pravděpodobně nedostatečná infiltrace a exfiltrace, tedy nadměrně utěsněná okna a dveře, tedy stav, kdy nedochází k výměně vzduchu a tím k odvádění vodní páry, který vzniká v bytě mimo jiné pobytem člověka (dýcháním a pocením). Další příčinou může být, že pod střešním oknem není zdroj tepla, či že na oknech máte namontované a stažené vnitřní žaluzie či roletky.

Kondenzace vody a plísně okolo rámů střešních oken mohou být způsobeny vadným provedením tepelné izolace či vadným navázáním střešního pláště na oplechování oken.

Plísně jsou velmi nebezpečné pro osoby i zvířata pobývající v bytech, kde se tyto vyskytují.

Vždy je nutno plísně co nejdříve chemicky sanovat. Lze použít desinfekční prostředky (jejich cílem je okamžitá a účinná likvidace plísně, avšak nemají delší dobu účinnosti) nebo protiplísňové prostředky, které mívají delší dobu účinnosti, obvykle je jejich účinek v týdnech až měsících. Další informace k plísním v bytech.

(c) Ladislav Bukovský

aktualizace 5.2.2002